Vår personupplysningspolicy!

Kittel & Rydqvist Måleri AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Ni är inte skyldiga att lämna uppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget för redovisnings-och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vårt avtal eller för att kunna ingå avtal med er.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan våra olika koncern- eller systerbolag för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat i de fall det särskilt överenskommits mellan oss och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas under avtalets löptid, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och företagets verksamhet sparas under en tid om 2 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart raderas.

Du har rätt till kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss på info@kittelrydqvistmaleri.se om du har några frågor angående behandling av personuppgifter.

Personansvarig är Kittel & Rydqvist Måleri AB.